Vedtægter for Københavns Flugtskytte Klub


1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Københavns Flugtskytte Klub (KFK), stiftet d. 26. februar 1963 og hjemmehørende i Københavns Kommune. Adressen er Københavns Flugtskytte Klub, Selinevej 9, DK-2300 København S.


 2. Forholdet til organisationer

2.1. KFK er optaget i Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) og medlem af Dansk Skytte Union (DSkyU), og derved Danmarks Idrætsforbund (DlF), International Shooting Sport Federation (ISSF) og Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC), og er således underlagt disses love og bestemmelser. KFK er endvidere medlem af DGI.


3. Formål og opgaver

3.1. KFK’s formål er at opøve sine medlemmer i flugtskydning som idræt og gennem træning, instruktion og stævner at fremme flugtskydningen.

3.2. Da foreningen, ved bestyrelsen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


4. Optagelse

4.1. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet mand eller kvinde, der interesserer sig for foreningens formål.

4.2. Foreningen kan optage medlemmer som senior eller junior. Medlemskab som junior er muligt til og med hele det år medlemmet fylder 20 år.

4.3. Generalforsamlingen kan på indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.


5. Udmeldelse

5.1. Udmeldelse af foreningen sker ved udgangen af december efter henvendelse til personalet i klubhuset eller skriftligt til klubbens kasserer.

5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent med mere end 2 måneder. Når et medlem er slettet på grund af restance, kan medlemmet kun optages gennem ny indmeldelse.


6. Eksklusion

6.1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen prøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbundet.


7. Kontingent og hæftelse

7.1. Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.
7.2. Juniorer betaler halvt kontingent.
7.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


8. Ordinær generalforsamling

8.1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

8.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag samt endelig dagsorden offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

8.3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal indeholde oplysninger om tid og sted. Indkaldelsen og dagsorden offentliggøres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.

8.4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 3. Kasserens beretning og godkendelse af årsregnskab.
 4. Fastsættelse af næste års kontingent.
 5. Eventuelle forslag.
 6. Valg af bestyrelsen:
 7. Formand (ulige år).
 8. Næstformand (lige år).
 9. Kasserer (lige år).
 10. vrige bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer lige år og 2 medlemmer ulige år).
 11. 2 suppleanter (årligt).
 12. Valg af 2 interne revisorer (årligt)

9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt ønsker dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.

9.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde oplysninger om tid og sted. Indkaldelsen og motiveret dagsorden offentliggøres på hjemmesiden med mindst 10 dages varsel.


10. Afstemninger

10.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

10.2. Ethvert medlem, som kan fremvise gyldigt medlemsbevis, er stemmeberettiget med én stemme.

10.3. Afstemning sker skriftligt, når dirigenten finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

10.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.5. På generalforsamlingen kan der udelukkende træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen.

10.6. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.

10.7. Ændringer af vedtægterne kan alene vedtages, når mindst 2/3 at samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


11. Bestyrelse

11.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har ansvaret for den daglige driftsmæssige ledelse af foreningen. Eventuel forpagter af klubhusets cafeteria, dennes ansatte og fuldtidsansatte i klubben kan ikke vælges til bestyrelsen.

11.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

11.3. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

11.4. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til repræsentantskabet i de forbund, hvor KFK er mødeberettiget.

11.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.

11.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

11.7. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

11.8. Beslutninger vedtages ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme, afgørende.

11.9. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.


12. Midler og regnskabsår

12.1. Regnskabsåret er 01.01 til 31.12. Årsregnskabet skal fremlægges i klubhuset senest én måned før generalforsamlingens afholdelse.

12.2. Foreningens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.


13. Tegningsret

13.1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, henholdsvis næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

13.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 15.000,00 kræves godkendelse af formanden.


14. Revision

14.1. De to interne revisorer, som vælges årligt af og blandt medlemmerne ved generalforsamlingen, jf. § 8.4, pkt. 7, har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. En ekstern revisor skal foretage gennemgang (review) af regnskabet og erklære sig herom.

14.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisor.


15. Opløsning

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2. Vedtages det at opløse foreningen, skal foreningens midler overdrages til én eller flere lignende almennyttige foreninger, som sikrer fortsættelsen af foreningens formål, eller hvad der må anses for nært beslægtet.

15.3 Generalforsamlingen bestemmer hvorledes eventuelle eksisterende midler skal anvendes.


16. Ikrafttræden

16.1. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2001 og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Ændret den 31. marts 2005, 3. april 2008. 7. april 2011 og 9. april 2015, 12. november 2020.


KØBENHAVNS FLUGTSKYTTE KLUB
Selinevej 9
DK-2300 København S
Telefon +45 32 51 61 66
www.kfk.dk


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind